Tiếng Hàn

Trung tâm cung cấp cho học viên chương trình A (A1-A4) với giáo trình đặc biệt kết hợp cùng giáo trình Tiếng Hàn của Đại học Seoul.