Anh văn giao tiếp căn bản

 

 

Hello /heˈləʊ/ 

 

Xin chào 

Thank you very much

 

Cám ơn bạn rất nhiều

What's your name?

Tên của bạn là gì?

Good morning  /ˌɡʊd ˈmɔː.nɪŋ/Kết quả hình ảnh cho sun vector

 

 XIn chào buổi sáng

How are you?

 

Bạn có khỏe không?

Where do you come from?

Bạn đến từ đâu?

Good afternoon  /ˌɡʊd ˌɑːf.təˈnuːn/

Kết quả hình ảnh cho afternoon icon

 

 Xin chào buổi trưa

Fine, thanks

 

Khỏe, cám ơn

France

Example: He comes from France

Nước Pháp

Good evening  /ˌɡʊd ˈiːv.nɪŋ/

Hình ảnh có liên quan

 

 Xin chào buổi tối

Very well, thank you

Rất tốt, cám ơn bạn

Nice to meet you

Rất vui được gặp bạn

It's a lovely day

 

Nó là một ngày đẹp trời

It's wet

 

Thật ẩm ướt

It's sunny

 

Trời đầy nắng

It's very hot

 

 Trời rất nóng

It's very cold

 

Trời rất lạnh

It's raining

 

Trời đang mưa

 

What's the weather like this morning?

 

Sáng nay thời tiết thế nào?

I hope the weather stays like this.

 

Tôi mong thời tiết vẫn như thế này.

I'm going to study your proposal.

 

Tôi sẽ nghiên cứu đề xuất của bạn.

The forcast is for rain tomorrow.

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh raining day chibi

 

Dự báo trời mưa vào ngày mai.

It's a lovely day!

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh weather changes chibi

 

Trời thật đẹp!

I'm calling to confirm the reservation.

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh hóa đơn chibi

 

Tôi gọi để xác nhận việc đặt trước.

I hope the weather changes.

Hình ảnh có liên quan

 

Tôi hi vọng thời tiết thay đổi.

Can I call you back if I want to cancel?

 

 

 

 

 

 

 

Tôi có thể gọi lại nếu tôi muốn hủy?

 I would like to reserve a single room.

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh single room

 

Tôi muốn đặt một phòng đơn.

 

I'd like to speak to Luke, please.

 

Làm ơn, tôi muốn nói chuyện với Luke.

Could you gave him a message?Hình ảnh có liên quan

 

Bạn có thể chuyển lời đến anh ấy?

Could you tell him I called?

Hình ảnh có liên quan

Bạn có thể nói với anh ấy là tôi gọi?

I'll call back later.

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh 100X100 chibi call me back later

 

Tôi sẽ gọi lại sau.

Who is speaking, please?

Hình ảnh có liên quan

 

 

Cho hỏi ai đang nói vậy ạ?

Just a moment, please.

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh 100X100 chibi về message

 

Đợi một chút nhé.

Here he is.

Hình ảnh có liên quan

 

 

Anh ấy đang ở đây.

My children are cold.

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh 100X100 chibi cold

 

Bọn trẻ đang lạnh.

I'm single.

Hình ảnh có liên quan

 

 

Tôi độc thân.

 

 

 

ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ TƯ VẤN

,